top of page

Bliv medlem

 

Bliv medlem og få indflydelse på GV og vores arbejde i Ghana. 

Du kan også vælge at støtte os som passivt medlem.

STØT NU

Her arbejder vi

 

Ghana Venskab laver udviklingsarbejde i det nordlige Ghana. Nordghana består stort set af savanne, og klimaet er tørt. Landsdelen er derfor fattig på ressourcer, tyndt befolket sammenlignet med det sydlige Ghana, og har en skyhøj arbejdsløshed blandt de unge.
 

Der er sket store forandringer i Ghana, siden landet blev selvstændigt i 1957, og de fleste til det bedre,

men uligheden er stigende, både mellem det sydlige og nordlige Ghana,

mellem mænd og kvinder og mellem generationerne.

 

7 ud af 10 af Nordghanas indbyggere lever under den officielle fattigdomsgrænse på to dollars om dagen, og 90 % er afhængige af landbrug. Men afhængigheden af landbruget gør også indbyggerne sårbare, for vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Lange tørkeperioder kan pludselig afløses af store oversvømmelser. 

For hver fem ghanesere er de to under 15 år, så landet er ungt i mere end en forstand. 
 

Derfor er Ghana Venskab med til at styrke grundskolen og hjælpe børn i skole, udruste unge arbejdsløse til at starte deres egen virksomhed, hjælpe bønderne med at forbedre deres dyrkningsmetoder og vejlede landsbyer, kvinder og børn i at organisere sig og kæmpe for lighed, demokrati, og sociale rettigheder. 

INFO OM NORDGHANA

LINK

LINK

LINK

Her arbejder vi
Vores mål

Hvad gør vi?

GV arbejder overordnet på at reducere ulighed og bekæmpe fattigdom samt fremme rettigheder, ligestilling

og god regeringsførelse i Nordghana. Dette gør vi i samarbejde med vores ghanesiske partnerorganisationer

og andre civilsamfundsorganisationer.

Vi støtter lokale civilsamfundsgrupper til at organisere sig, forbedre deres egne og andres levevilkår

og kæmpe for deres rettigheder.

En anden vigtig komponent af vores arbejde er national og international fortalervirksomhed for at påvirke

beslutningstagere, fremme rettigheder og sætte uligheder på den politiske dagsorden.

Du kan læse mere om vores resultater og arbejde i Ghana Venskabs årsrapport 2022 - 2023.

 

.

Vores tematiske fokusområder​

 

Ghana Venskab arbejder i vores fireårige program fra 2020-2023 med følgende tre fokusområder: Uddannelse, demokrati og god regeringsførelse, samt vækst og beskæftigelse for alle. 

 

At styrke demokratiske processer og fremme lighed er de bærende elementer i Ghana Venskabs mission og et bærende element i alle vores aktiviteter og programmer.  

 

Læs mere om vores tre tematiske fokusområder her:

Uddannelse

Demokrati og god regeringsførelse

Vækst og beskæftigelse for alle

tematiske områder
Uddannelse
UDDANNELSE

Det arbejder vi for

Ghana Venskab arbejder for, at fattige børn i Nordghana sikres retten til kvalitetsuddannelse, så børnenes kompetencer forbedres og deres muligheder i livet øges. 

 

For at nå det mål skal Ghana Venskab og vores samarbejdspartnere i Ghana sikre, at uddannelsesressourcer bliver mere ligeligt fordelt og udnyttet bedst muligt. 

Ghana Venskab arbejder med uddannelse ud fra FNs Verdensmål 4, der sigter efter fri og lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at alle drenge og piger inden 2030 skal have mulighed for at gennemføre en grundskoleuddannelse.   

Det vil vi gøre

 • Civilsamfundsgrupper i det nordlige Ghana får involveret og engageret politikere og andre beslutningstagere i områder, hvor ulighed og fattigdom negativt påvirker uddannelse og skolegang.   

 • En større andel af piger fastholdes i deres skolegang frem for at droppe ud af skolen.

 • Nye læringsmetoder bliver testet og indarbejdet i det offentlige skolesystem i samarbejde med skolemyndigheder og andre aktører.

 • Skolebestyrelser og forældreråd screener uddannelsesressourcer hos lokale myndigheder, så vi sikrer en bedre udnyttelse af midlerne.

Sådan vil vi opnå vores mål

Fremskridt og velstand i udviklingslande er uløseligt forbundet med uddannelse af den unge generation. En god skolegang kan derfor være altafgørende for børns fremtid i Ghana. I Ghana Venskab arbejder vi for, at alle – og især flere piger – sikres adgang til en grundskoleuddannelse, og vi arbejder samtidig for, at undervisningskvaliteten bliver højnet, så eleverne får så mange færdigheder og kompetencer med sig videre i livet som muligt.

Flere ressourcer til uddannelse

Ghana Venskab vil sammen med vores partnere sikre, at civilsamfundet lægger pres på myndighederne, så der bliver tilført flere økonomiske ressourcer til skole og uddannelse, og så uddannelsespolitikker i praksis sikrer fattige børns adgang til kvalitetsundervisning.På skolerne skal det være tydeligt, hvordan man når de forskellige mål med undervisningen, og hvordan man inkluderer alle børn. Det betyder, at skoleledelsen skal arbejde efter værdier som transparens, inklusion og ansvarlighed. 

E4L støtter uddannelse

Skolegang i Nordghana er desværre ikke en dans på roser. Flere kommer godt nok i skole, men kvaliteten daler. E4L udnytter de gode erfaringer fra School for Life til at støtte og rådgive grundskolen og de lokale komiteer. Se filmen:

Civilsamfundet er en vigtig aktør
Et stærkt civilsamfund er en af nøglerne til forbedret uddannelse. Civilsamfundsgrupper kan udøve politisk pres, så myndigheder bliver stillet til ansvar for, at alle børn faktisk får gennemført en grundskoleuddannelse.

 

Lokalt kan civilsamfundet også deltage i ledelse af skolerne i gennem skolebestyrelser og forældreforeninger og på den måde hjælpe til med at tiltrække ressourcer og indføre effektive pædagogiske metoder. Kan vi få myndigheder på uddannelsesområdet og civilsamfundet til at arbejde endnu tættere sammen, er der håb for, at langt flere børn færdiggør deres skolegang.

Succesfuld undervisningsmodel
School for Life (SfL) er både navnet på en partnerorganisation, som Ghana Venskab har haft et årelangt samarbejde med, men også navnet på en undervisningsmodel, der lærer ghanesiske børn i alderen 8-14 år at læse, skrive og regne på kun ni måneder. Modellen har blandt andet fokus på læring rettet mod den enkelte elev og fokus på at skabe gode samarbejdsrelationer mellem lærere og elever.

 

For at sikre at undervisningsmodellen bliver udbredt i de fattige landdistrikter er det nødvendigt, at forældre og børn gør opmærksom på børnenes ret til uddannelse, men også at uddannelsesmyndigheder – nationalt, regionalt og lokalt – sætter handling bag ordene om uddannelse for alle.

ikoner_a2.png
DEMOKRATI OG GOD REGERINGSFØRELSE

Det arbejder vi for

Ghana Venskab arbejder for en mere ansvarlig regering, som kan levere nødvendige serviceydelser og tjenester til alle områder i Ghana. Myndigheder på både nationalt og lokalt plan skal være gennemsigtige, det vil sige politiske processer og beslutninger skal være gennemskuelige og baseret på demokratiske værdier.

For at opnå et stærkere demokrati og en bedre regeringsførelse skal der derfor både samarbejdes med – og lægges politisk pres på – politikere og myndigheder. Det gør vi først og fremmest gennem civilsamfundet, det vil sige gennem de mange ghanesiske civilsamfunds-organisationer (CSOer), som vi samarbejder med. Erfaringen er, at et organiseret, oplyst og engageret civilsamfund er en nøglefaktor for bedre regeringsførelse. 

 

Ghana Venskab arbejder med demokrati og god regeringsførelse ud fra FN´s Verdensmål 16, der handler om at sikre fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vi har især fokus på delmålene om at nedbringe korruption, om at sikre deltagerbaserede beslutningsprocesser, om fundamentale frihedsrettigheder og retten til offentlig information samt – som nævnt – at skabe effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner. 

Det vil vi gøre

 • For at forbedre de lokale myndigheders forskellige indsatser skal CSO´erne benytte deres viden og værktøjer om social ansvarlighed over for myndighederne.  

 • Vi vil sikre, at ghanesiske borgeres opmærksomhed på – og tillid til – skattesystemet bliver større og inddragelse af skatter effektiviseres. Det gør vi gennem netværk og samarbejdsrelationer. 

 • Vi skal sørge for, at unge organiserer sig endnu bedre, og på den måde skaber flere muligheder for at fremme deres egne interesser. 

 • Vi skal sikre, at borgere i højere grad sætter korruption på den politiske dagsorden.

 

 

 

 

Skatteopkrævning

Sådan vil vi nå vores mål

God regeringsførelse og ansvarlige myndigheder er selve rygraden i velfungerende samfund. Selvom Ghana oplever fremskridt og vækst, er der især i Nordghana store udfordringer med at få myndighederne til at skabe rammer for positiv udvikling. Især kniber det med at få iværksat effektive politikker, der forbedrer vilkårene for fattige og sårbare befolkningsgrupper. Derfor skal vi sikre stærkere politiske institutioner, mindre korruption og mere demokratisk borgerdeltagelse.

Borgerstyrede projekter
Velorganiserede og engagerede civilsamfund kan skubbe på en positiv udvikling. Derfor er en hjørnesten i Ghana Venskabs udviklingsarbejde at sikre civilsamfundet indflydelse. Det gør vi fx igennem borgerstyrede projekter, der har direkte nærhed til lokalbefolkningens daglige liv, som eksempelvis sundhed og uddannelse. Det er helt afgørende for den type projekter, at de forvaltes af kompetente lokale. Sammen med vores partnere arbejder Ghana Venskab derfor med at styrke lokale borgeres færdigheder med projekter og projektledelse og deres muligheder for at indgå i samarbejde og dialog med lokale myndigheder. 

 

Penge skal de rigtige steder hen
Korruption undergraver i høj grad ghanesiske borgeres tillid til systemet, og manglende tillid betyder også modstand mod at betale skat og udvise samfundssind. At penge, der skulle sikre fremskridt og udvikling i Nordghana, havner de forkerte steder, er naturligvis helt uacceptabelt. Vi vil styrke civiles muligheder for at identificere misbrug af økonomiske midler, ligesom vi vil styrke samarbejdet med andre institutioner for at få beviser på korruption i Nordghana gjort synligt på landspolitisk niveau. 

Unge skal have større indflydelse
Størstedelen af den ghanesiske befolkning er unge. Det er helt nødvendigt for udvikling af demokratiet og god regeringsførelse, at vi får involveret unge ghanesere i samfundsdebatten og den politiske dagsorden. Ghana Venskab har i flere år arbejdet med at styrke unges politiske indflydelse, hvilket i høj grad handler om at gøre dem fri af den marginalisering, som de ofte bliver udsat for. Unge skal i stedet tage del i politiske processer og sikre, at deres sag bliver hørt.

Derfor vil vi også bygge videre på et tidligere projekt, der satte unges problemer og udfordringer på nyhedsdagsordenen ved uddanne unge til ”civile journalister”. Vi vil også gå nye veje med de unge, bl.a. ved at bringe dem sammen med kunstnere og andre kreative aktører og på den måde styrke de unges muligheder for at få udtrykt deres budskaber, fx gennem street art eller tegneserier. 

Governace
ikoner_b2.png
VÆKST OG BESKÆFTIGELSE FOR ALLE

Det arbejder vi for

Ghana Venskab vil arbejde for, at især kvinder og unge får styrket deres muligheder for at få et anstændigt job, og for at flere får del i væksten i Ghana, så vi sikrer en bæredygtig fremtid. 

En forudsætning for at nå det mål er, at udsatte landområder i Ghana sikres mod truende klimaforandringer, og at befolkningen i områderne får forbedrede livsbetingelser.

 

Ghana Venskab arbejder til stadighed efter FN´s Verdensmål 2, som handler om at udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og fremme bæredygtigt landbrug. Også Verdensmål 13 om klimaforandringer spiller en afgørende rolle, især delmålet om at skabe modstandsdygtighed over for klimaforandringer og sikre klimatilpasning. Sidst har vi Verdensmål 8 i spil, der handler om bæredygtig vækst, produktiv beskæftigelse og anstændige jobs. 

Det vil vi gøre

 • Vi vil arbejde for effektive strategier til klimatilpasning og modstandskraft mod klimaforandringer i udsatte landområder.

 • Bønder skal bruge nye strategier og nye teknologier til at sikre bedre og mere alsidig udbytte af deres afgrøder. 

 • Grupper af bønder skal samarbejde om at forbedre betingelserne for deres landbrug, så deres afgrøder giver bedre afkast og bliver mere økonomisk konkurrencedygtige. 

 • Unge, og især unge kvinder, skal have mulighed for at starte deres egen virksomhed, så vi sikrer jobskabelse og efterfølgende bedre levevilkår. 

 • Et styrket samarbejde mellem vores partnere, civilsamfundet, staten og det private erhvervsliv skal forbedre betingelserne for bæredygtig vækst og jobskabelse i det nordlige Ghana.

 

Sådan vil vi nå vores mål

Det er helt nødvendigt for fremskridt og udvikling i Nordghana, at der bliver skabt bedre betingelser for jobskabelse i landområderne. I vores program er målgruppen unge og kvinder, og vi vil fokusere på iværksætteri og bedre betingelser for at dyrke landbrug. I begge tilfælde er det afgørende at styrke samarbejdet mellem grupper, foreninger og kooperativer, så kvinder og unge får adgang til viden, nye teknologier, økonomi og markeder for afsætning.

Unge iværksættere

Ghana Venskab og YEFL Ghana træner unge entreprenører til at starte deres egne forretning med en innovativ iværksættermodel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video om træning og bedre tekniske hjælpemidler til landbrug i tørtiden

Klimaforandringer og fødevaresikkerhed
Klimaforandringer betyder, at landbefolkningen er truet yderligere på deres levebrød. Derfor er det nødvendigt at få integreret klimatilpasning især i landbruget. Vi skal sikre, at bønder dels er vidende om klimaforandringernes betydning for landbrugsavl, dels udvikler modstandsdygtige strategier mod dem. Forbedrede dyrkningsmetoder til øget landbrugsproduktion spiller en vigtig rolle i klimatilpasningen, og vi skal skabe betingelser for, at et forbedret høstudbytte fører til større fødevaresikkerhed i Nordghana. Vi tager afsæt i at få de forskellige aktører inden for landbruget til at identificere og implementere bæredygtige dyrkningsmetoder. 

CLIP har udarbejdet en analyse – en såkaldt ’vulnerability assessment’ - af hvordan klimaforandringerne viser sig, og hvilke udfordringer de medfører i de distrikter, hvor Empowerment for Life programmet arbejder. Denne analyse danner udgangspunkt for at støtte bønderne i en række konkrete indsatser, som kan styrke deres modstandsdygtighed overfor klimaforandringer. Vulnerability assessment rapporten kan læses her.


Landbrugsvarer skal afsættes på markedet
Rammerne for at gøre landbrug og iværksætteri mere profitabelt skal gøres bedre. Bønder med små landbrug i Nordghana skal først og fremmest have langt bedre betingelser for både dyrkning og afsætning af deres landbrugsvarer. Det er især vigtigt, at bøndernes produktion indgår i de værdikæder, der allerede findes. Vi vil benytte viden og know-how hos landbrugsorganisationer i Nordghana, så flere bønder kan udvikle deres små selvforsynende landbrug til mere kommercielle landbrug, hvor varer bliver afsat på markeder. Særligt vil vi støtte kvindegrupper i at at skabe deres egen profitable landbrugs- og fødevareproduktion.

Job gennem iværksætteri

Der er store muligheder for jobskabelse, hvis vi styrker iværksætteri i Nordghana. Kvinder og unge kan etablere deres egen lille virksomhed og på den måde skabe indtægter. Derfor skal jorden gødes for at flere bliver selvstændige. Unge mellem 18 og 25 år i lokalområderne udvælges og går gennem en iværksætteruddannelse, som er blevet drevet med succes de senere år. Hele 80 procent af de unge, der er gået gennem iværksættermodellen, har startet deres egen virksomhed, mange af dem endda med egne ansatte. For at få flere kvinder med tilbydes kvinderne et 6 måneders skoleforløb, der skal styrke deres iværksætter muligheder.

Vækst og beskæftigelse til alle
Det gør vi

Vores programmer​ og projekter

Vi støtter lokale civilsamfundsgrupper til at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder.

Vi har særligt fokus på adgang til kvalitetsuddannelse, udvikling af landbruget, styrkelse af unge samt rettigheder, da disse områder er fundamentet for udvikling af hele samfundet.

Empowerment for Life

Youth Speak Up

PAMOBARMA

bottom of page