top of page

Beretning 18-19: Der sker ikke så lidt!


Formandskabets beretning til generalforsamling 26. maj 2019 i Ghana Venskab:

Velkommen til dette års generalforsamling i Ghana Venskab. Det er beklageligt at vores forperson ikke kan være med i dag, men grundet hendes personlige situation og GVs nye ambition om at agere mere bæredygtigt har vi besluttet, at det godt kunne klares uden Katrines tilstedeværelse.

GV har haft et godt år siden sidste generalforsamling. Der har været god fremdrift i foreningens aktiviteter og der har som altid været en masse arbejde. Det betyder, at denne beretning ikke vil beskrive al arbejdet, der er lavet af sekretariatet, bestyrelsen og de frivillige, men vil zoome ind på nogle emner, som vi håber I vil finde interessante.

Organisationen GV – og et udsnit af årets aktiviteter

Foreningen har 324 medlemmer på nuværende tidspunkt. Vi får hele tiden nye medlemmer, men der er også mange, der falder fra, selvom der bliver gjort en ihærdig indsats for at holde på medlemmerne. Vi skal af flere grunde have over 300 medlemmer og gerne et stigende medlemstal, så alle kan se, at foreningen lever og har det godt. 54 medlemmer er også faste bidragsydere, hvilket er meget positivt – de faste bidragsydere er en helt central grundpille i vores fundraising. Vi skal som bekendt egenfinansiere vores programbevilling med 5 % af vores CISU-bevillingen (hvilket svarer til godt 400.000 kr. årligt), ellers kan vi stå overfor en nedskæring af hele det bevilligede beløb, og det har vi på ingen måde interessere i.

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Der har været en lille udskiftning i udvalgenes repræsentanter idet Pia Asvig overtog fra Poul Katler som repræsentant for oplysningsudvalget og Birgitte Dahl har overtaget pladsen for Michael Hansson som repræsentant for ungdomsudvalget. For de øvrige udvalg har Pia repræsenteret School for Life udvalget, Thomas fundraisingudvalget og Leif venskabsudvalget. Food security udvalget er ikke aktivt. Læs udvalgenes egne beretninger – de er også en del af den samlede beretning. Her får man virkelig et indblik i de mange facetter GV rummer.

Derudover har vi haft to møder i økonomi og personaleudvalget, der består af forperson (Katrine), næstformand (Erik), kasser (Ole), personaleansvarlig (Pia) og generalsekretæren (Lene Marie). Ø&P-udvalget har ansvaret for økonomien i programmet og GV og personaleforholdene. På de to årlige møder får vi diskuteret det godt igennem, og det har blandt andet i år givet anledning til at få formuleret en klar lønpolitik for GV. Det er gode initiativer og diskussioner, der kommer fra møderne, og jeg ser det som meget værdifuldt, at vi holder fast i disse møder, hvor vi kan gå lidt mere i detaljen sammen med Lene Marie.

Vi har stadig to formelle lokalgrupper, Glamsbjerg- og Silkeborggruppen, som mødes og har aktiviteter lokalt. Derudover er der uformelle grupper, som også mødes og har aktiviteter. Vi tror at vejen frem for de lokale aktiviteter er uformelle grupper, der laver aktiviteter, som giver mening for dem. Eller uformelle grupper der opstår fordi en mulighed opstår. Men skulle nogen have lyst til at danne en ny formel lokalgruppe er de naturligvis meget velkomne. Det var jo egentlig Johannes Holms grundtanke, at det skulle være lokale venskabsgrupper, som havde kontakt til venskabslandsbyer i Nordghana. Sådan har det ikke udviklet sig, men venskab er stadig en central grundværdi for GV, som tilfører samarbejdet merværdi. Noget som den seneste kapacitetsanalyse af GV og sydpartnerne klart bekræftede.

Temaet for Ghana seminaret i 2018 var ’Unge - mellem selfie og selvværd’, og der var interessante oplæg fra ungdomsforsker Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier og skoleleder Morten Andersen om hvordan digital kommunikation og sociale medier påvirker unges tilværelse og selvforståelse i Danmark. Helen Udanbila, som er aktiv i flere E4L unge-aktiviteter bl.a. som community journalist og næstformand i Ungdomsparlamentet i Saboba i Nordghana, holdt et inspirerende oplæg om hvordan sociale medier sammen med radio bruges af de unge til at påvirke beslutningstagerne. Det gav et spændende indblik i nogen af de konkrete resultater, som er opnået i Youth Speak Up projektet med en tilgang, som nu er indarbejdet i E4L programmet.

I år lykkedes det også at sende GVs forperson og næstformand til de årlige partnermøder i Ghana, Programme Strategic Committee (PSC) samt bilaterale møder med partnerne. Katrine og Erik deltog begge to i møderne som foregik 1-4. maj i Dalun og Tamale. Det var nogle gode møder, hvor vi fik mulighed for at snakke E4L programmet igennem med de ghanesiske bestyrelsesmedlemmer og personalet. Formålet med PSC mødet er at godkende årsrapporter, regnskaber og budgetter – men også at se fremad og blive enige om den strategiske retning i programmet. Årets tema var ’Ghana beyond Aid’, som annonceret af præsidenten, og overgangen til et være et lavere mellemindkomstland. Det har betydet nedgang i donormidler og det rammer de sociale sektorer i Ghana, såsom uddannelse og sundhed, hårdt.

De bilaterale møder er en mulighed for at se nærmere på hhv. GDCA og YEFL egne aktiviteter og økonomi og dermed også vurdere hvilken hjælp og støtte de har brug for fremover. Generelt er vores partnerorganisationer meget dygtige, solide og dynamiske organisationer, som klarer sig godt i konkurrence om midler. Der er dog ingen tvivl om, at konkurrencen er hård i og med at flere af de store bilaterale donorer har trukket sig ud af Ghana. Det har især ramt SfL hårdt, at det britisk finansierede CBE program lukkede ned i 2018.

Sekretariatets ansatte rejser regelmæssigt til Ghana, men herudover er der også en række rejser, som for en stor del er knyttet til udvalgene: Inge-Lis, Pia og Line fra School for Life-udvalget var i Ghana i januar 2019 for at monitorere SfL aktiviteter. Phuc Van Dang har været i Ghana for at lave kunstworkshop med Hald Ege Efterskole ifm. deres besøg i januar. Udover det afholdte Phuc også workshops omkring god ernæring og brugen af lokale madvarer i de skoleklubber, der er del af Fighting Child Hunger projektet. Der blev afholdt workshops i skoleklubberne i Mion, Karaga og Saboba med elever og lærere, der også malede vægmalerier med ”madpyramiden”, som hele skolen nu kan bruge.irgitte Dahl Porsgaard har været i Ghana for at støtte vores partnerorganisationers arbejde med branding og marketing.

Den planlagte udveksling i 2018 blev desværre aflyst pga. mangel på danske ansøgere. Det var derfor nødvendigt med kort varsel at lave en ny oplysningsaktivitet. Det blev til projektet ’Art of Change’ og invitation til den ghanesiske satiretegner Bright Ackwehr om at komme til Danmark og deltage i Verdensspejl festivalen i Aarhus og Wall of Sound i Horsens. Det gav anledning til bl.a. kunstworkshops med studerende og interaktion med festivalgæster om bæredygtighedsmålene. Bright er blevet en ven af E4L og har siden været i Tamale et par gange for at sætte en række aktiviteter i gang med fokus på satiretegninger som et afsæt for politisk aktivisme.

GV har eksisteret i 40 år i år. Det er en præstation, som vi gerne vil markere i løbet af 2019. Bestyrelsen og venskabsudvalget har planlagt en række aktiviteter, som markerer dette unikke jubilæum i dansk ulandshistorie. 40 fortællinger om udvikling set fra et personligt synspunkt - 20 fra Ghana og 20 fra Danmark - er under udarbejdelse. De udkommer som et særnummer af Håndslag på Ghanaseminaret. Leif vil fortælle lidt om indsamlingen og arbejdet med de 40 fortællinger på medlemsmødet lige efter denne generalforsamling. Ghanaseminaret den 28.-29. september på Ømborgen kommer til at stå i jubilæets tegn. Der vil blive en reception lørdag eftermiddag kl. 12:30 - 16 og en fest lørdag aften hvor vi vil forsøge at samle så mange som muligt, der har haft kontakt til GV og sydpartnerne i de 40 år. Vi håber rigtig mange har lyst til at komme og genopfriske deres fortælling om Ghana og GV og helt sikkert få nye facetter på den fortælling, de kender om GV. Endelig planlægges der en jubilæumsrejse de sidste 2 uger i oktober for medlemmer og andre interesserede. Der er stadig ledige pladser på den tur. Så tag endelig fat i Leif eller mig selv (Erik) hvis I har spørgsmål til turen.

GV i Nordghana – og sekretariatets arbejdsindsats

Kernen i foreningen Ghana Venskab er jo i sagens natur hvad der faktisk sker i Nordghana. Og det er ikke så lidt skal jeg hilse og sige. Sekretariatet griber muligheder og har igen i det forløbne år fundet på innovative projekter. Det har betydet, at 2018 har budt på nye spirende projekter som vi glæder os til at følge udviklingen af.

Jeg skal nok give jer en status på alle GVs aktiviteter i Nordghana om et øjeblik. Men først vil jeg lige bruge et øjeblik på at sige tak til sekretariatet. Tak til Lene Marie, Inger og Lise for endnu et godt år. Jeg er stadig imponeret over, at I så fint kan opretholde et meget stabilt fundament og samtidige hele tiden se nye muligheder og udvikle dem i samarbejde med vores partnere i Nordghana. Tusind tak for jeres arbejdsindsats. Jeg er helt sikker på, at en del af den succes GV har, er på grund af jeres store professionalisme og vilje til at samarbejde med GVs frivillige. 2019 er allerede godt i gang og jeg ved I får nok at se til med at få udviklet det nye program. Men stort tillykke til jer, til os alle, for at have fået godkendt Concept noten. Og rigtig god arbejdslyst – jeg anerkender fuldt ud, at de næste måneder bliver fulde af meget arbejde. Og vi i bestyrelsen skal nok gøre vores bedste for ikke at tillægge jer en masse ekstra arbejde i denne periode.

Men som jeg lovede tilbage til aktiviteterne i Nordghana

E4L fase 3 er i sit sidste år, og der er gjort rigtig gode fremskridt i forhold til at opbygge organisatorisk og teknisk kapacitet hos de 240 grupper, programmet arbejder med, og rigtig mange af grupperne går i clinch med myndighederne for at stå på deres rettigheder og opfylde deres rolle som vagthund i forhold til de ansvarlige myndigheder. Mange af de forventede resultater er allerede opnået, og de resterende forventes at være opnået ved fasens udgang. I 2018 fik GV bevilget en halv million ekstra (og tilsvarende i 2019) til at igangsætte aktiviteter inden for ’economic governance’, som drejer sig om dels at borgerne monitorerer offentlige anlægsprojekter og dels at forbedre lokal skatteopkrævning. Begge dele er kommet rigtig godt i gang og vil også indgå i det nye program, som starter næste år.

En anden overliggende og vigtig del af vores arbejde i Ghana i E4L fase III har været kapacitetsopbygning og styrkelse af vores programpartnere i Ghana, GDCA og YEFL. Deres kapacitet blev målt i 2013 som et udgangspunkt for at lave udviklingsplaner for organisationerne, som er blevet gennemført siden da. Det er der kommet mange gode resultater ud af, det viser en ny måling af GDCA og YEFLs kapacitet foretaget i starten af 2019. Et af succeskriterierne har været, at partnerne er i stand til at tiltrække nye donorer og dermed flere midler til at finansiere arbejdet. Partnere laver en stor og målrettet indsats for at tiltrække flere donorer og der er mange eksempler på at det lykkedes. Senest er det lykkedes at lave en 4 årig aftale med den britiske velgørende organisation TZEDEK om en udvidelse af E4L programmet til at omfatte Tolon distriktet fra juli 2019. Det er virkelig dejligt at se vores program udvikle sig på denne måde og give merværdi ved at blive implementeret af nye donorer. En model vi meget gerne vil se oftere årene frem. Og det viser mig, at vi kan være meget stolte af vores arbejde, da det simpelthen bare virker.

GV har samarbejdet med den franske NGO Acting for Life og GDCA og CLIP om PARSAO projektet siden 2015. Projektet omfatter 7 lande i Vestafrika og har til formål at forbedre forholdene for kvægproduktion og ikke mindst for kvæghyrder, som driver kvæget over grænserne i Vestafrika. Det er en forudsætning for at kunne holde kvæg, at det er muligt at bevæge sig med flokken i tørtiden, men det giver mange udfordringer, og projektet arbejder på at skabe ordnede forhold for deres mobilitet. PARSAO var et 3-årigt projekt som sluttede midt i 2018. Det gav meget positive resultater i form af at få mange interessenter i tale og begynde at skabe forståelse for de samfundsmæssige gevinster, der ligger i at, der skabes bedre forhold for kvæghyrderne. Acting for Life er meget tilfredse med samarbejdet med GDCA og CLIP og projektet fortsætter i en 4-årig fase 2, som hedder PAMOBARMA. Partnerne i Ghana har lært en masse af at være med i sådan et stort regionalt projekt, og de har fået nogen redskaber og kontakter, som stiller dem stærkere i forhold til at fremme målsætninger inden for fødevaresikkerhed. For GV har samarbejdet desuden haft stor betydning, idet det har betydet, at vi har kunnet leve op til kravet om 15% samfinansiering. E4L har bidraget med midler til aktiviteterne i PARSAO, og dermed har vi kunnet tælle Acting for Life midlerne til Ghana delen af PARSAO med som samfinansiering.

Der har også været god fremdrift i Fighting Child Hunger – Danmarks indsamlingsprojektet som startede i 2017. Der er skabt øget bevidsthed om betydningen af børns ernæring i de 24 landsbyer, projektet arbejder i, og familierne har fået konkrete redskaber til at give børnene en mere næringsholdig kost. Det er sket ved at de ca. 720 kvinder i kvindegrupperne har fået kurser i at bruge lokale råvarer, soja, moringa og baobab, til at fremstille nye fødevarer og berige de kendte måltider. De nye opskrifter falder i god smag, og der bliver afholdt festlige maddage i landsbyerne, hvor opskrifterne deles, og der bliver uddelt smagsprøver, så mange flere får nytte af den nye viden. Kvinderne fremstiller også nogen af madvarerne til salg på det lokale marked og har dermed kunnet øge deres indtægt. Projektet arbejder sammen med 9 skoler, hvor de såkaldte ’sundhedsklubber’ har lært om sund mad og deltager i maddagene. På nogle af disse skoler serveres der skolemad, og her har de kvinder, der står for maden, også været på kursus og bestræber sig på at fremstille næringsrigtig mad. Der er dog en del udfordringer i arrangementet med skolemad, idet myndighederne ofte er forsinkede med at betale ’kogekonerne’, og der er meget pres på ordningen.

I løbet af 2018 er der - som del af Fighting Child Hunger - blevet opført en fabrik til fremstilling af grødprodukter. Den skal drives af et kvindekooperativ, og de 8 kvindegrupper, som indgår heri, får en masse træning og on-the-job erfaring til at klæde dem på til opgaven. Fabrikken er finansieret af midler indsamlet i GV, da der ikke kom så meget ind fra Danmarks Indsamlingen, som oprindeligt stillet i udsigt. Det er lidt et nyt felt vi begiver os ind i her, og fremdriften følges nøje.

I løbet af 2018 har vi startet samarbejde med konsulent Morten Wagner, der kender Ghana godt – ikke mindst landbrugssektoren. Gennem de senere år har vi snakket en del med partnerne om at blive klogere på, hvordan vi kunne støtte landbrugsgrupperne i at indgå mere aktivt og med større udbytte i relevante værdikæder. Morten har hjulpet os med at få hul på det, og vi er nu ved at udvikle en model for, hvordan vi kan understøtte interesserede landbrugsgrupper i at udvikle en forretningsmæssig tilgang. Dette startede i sommeren 2018, og vi er nu ved at opbygge kapacitet hos partnerne og regner med, at de første landbrugsgrupper kommer i gang med deres forretningsideer i løbet af i år.

I løbet af 2018 har vi også startet et samarbejde med VIA Sundhed i Region Midtjylland om et udvekslingsprogram for 7.semester studerende. Det er sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere og global nutritionstuderende, som tager afsted på et 30 dages ophold i Nordghana. Der har allerede været 2 hold afsted og hold tre med 10 deltagere er klar til afrejse til august. Det er venskabsudvalget, der sammen med YEfL står for projektet.

Lidt af hvad I kan forvente at se i 2019

Som nævnt et par gange i dag så udløber vores nuværende bevilling ved slutningen af året, og GV afleverede udkast til koncept for nyt program fra 2020 – 2023 den 1. februar. I løbet af marts måned blev der gennemført review af det nuværende program og appraisal af konceptnoten, som førte til nogen anbefalinger, der er indarbejdet i en endelig konceptnote, som blev indsendt i begyndelsen af april. Vi modtog tilbagemelding fra CISUs bevillingsudvalg i torsdags. Og hurra, konceptnoten er godkendt, så nu starter arbejde med at udvikle den fulde ansøgning som skal indsendes den 15. september.

Hovedlinjerne til det nye program er lagt i konceptnoten. De tre strategiske fokusområder bliver governance (god regeringsførelse), uddannelse og inkluderende vækst og beskæftigelse. Unge er et selvstændigt tema i det nuværende program, mens unge i det nye program vil blive inkluderet under alle 3 fokusområder. Programmet vil fortsat arbejde i 5 distrikter i Nordghana, men der vil blive større fokus på national fortalervirksomhed for at nå udover Nordghana med at fremme en dagsorden for større lighed mellem Nord og Syd.

I bestyrelsen har vi under de sidste møder behandlet et udkast til en bæredygtighedspolitik for GV. Vi har besluttet at lave en sådan politik, fordi vi vil tage bæredygtighed alvorligt, og vi vil gerne som organisation efterleve de idealer, som vi opsætter i vores program. Som det ser ud nu, vil den nye politik ikke ændre meget ved vores aktiviteter eller måden hvorpå vi udøver dem, da vi allerede arbejder med en bevidsthed om, hvad der er mest bæredygtigt, men det vil være noget vi skal diskutere løbende, og jeg vil meget gerne høre fra jer hvis I har gode ideer til konkrete tiltag vi kan tage i GV for at være mere bæredygtige. Men læs endelig politikken når den kommer ud og kom med input derefter.

GV udvikler sig hvert år, og jeg er overbevist om, at det er en del af GVs succes og en forudsætning for, at vi har bestået i 40 år. For at vi som organisation kan følge med denne udvikling er vi nødt til at tilpasse vores organisationsstruktur, så den passer til, hvad vi leverer på. Det har vi gjort før, og tiden er måske inde til, at vi skal til at gøre det igen. Sekretariatet og bestyrelsen er derfor påbegyndt en dialog om hvorledes en ny organisationsstruktur kan se ud. Det skal være en struktur, der er fremtidssikret. Det betyder, at den skal være tilpasset hvad vi skal levere i vores nye program og understøtte vores nye strategi, som begge skal være klar til at træde i kraft pr. 1 januar 2020. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at GVs tilgang og historie tages med i overvejelserne.

Indtil nu går tankerne på at lave en ny udvalgsstruktur, så de faglige udvalg bliver samlet til et overordnet programudvalg og gennem det har man som medlem af udvalget mulighed for at vælge et bestemt speciale, som man fordyber sig i. Det kan være drevet af forskellige motiver, faglighed, passion, entreprenante ideer osv. Det vil betyde, at der kommer små undergrupper der er temabestemte og hvor man stadig kan ”nørde”.

Derudover ønsker vi at kunne invitere til nogle programdage hvor alle medlemmer bliver inviteret. Her vil der kunne briefes om programmet og også arbejdes med overliggende temaer som unge, kapacitetsopbygning eller fundraising.

Som sagt er det indledende tanker, og vi forventer at ændringerne kommer til at skulle træde i kraft i 2020, når vi også starter nyt program og ny strategiperiode. Det kræver også en justering af vedtægterne – alt efter hvor omfattende ændringerne i udvalgsstrukturen bliver. Men hvad tænker I som medlemmer af GV? Vil vi miste vores ånd ved ikke at have de klassiske gamle udvalg, vil vi miste kontakten til Ghana når vi ikke ved hvem vi skal forankres hos, eller hvad tænker I? I bestyrelsen, på sekretariatet og i udvalgene vil vi arbejde med denne ændring, så vi sætter pris på jeres umiddelbare tanker til det videre arbejde?

Inden vi starter denne diskussion, vil jeg blot sige tak til alle, som har ydet en indsats i udvalg og bestyrelse. Uden den indsats var vi ikke nået frem til det flotte jubilæum, vi kan fejre i år. Hvis I har spørgsmål og kommentarer til denne beretning og udvalgenes beretninger er I velkomne nu – og ellers er 2019s beretning hermed slut og sættes til debat.


Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
bottom of page